Robotik Cerrahi İle Prostat Kanseri Tedavisinde İntrafascial Sinir Koruyucu Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Konu Başlıkları

Prostat anatomisinde özellikle minimal invaziv cerrahi yaklaşımlardaki deneyimler arttıkça anatomik farkındalıklar da beraberinde gelmektedir.

Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen Sinir-Koruyucu Radikal Prostatektomi’de özellikle Penta Fecta’ya ulaşmak için ilk kural prostat biopsi örneklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve klinik bulgularla (serum PSA seviyesi, parmakla prostat muayenesi, -gerektiğinde- prostat MRI görüntüleri) yorumlanması oldukça önemlidir.

Bilateral intrafascial sinir koruyucu yaklaşım planlanan hastalarda uyguladığımız robotik cerrahi yaklaşım adımları paylaşılmaktadır.

1.
Sinir koruyucu yaklaşım robotik cerrahi hem transperitoneal hem de ekstraperitoneal yapılıyor olsa dahi değişmez.

2.
Retzius alanının hazırlanması ile damar-sinir koruyucu yaklaşım başlamaktadır.
Neden? Bilindiği üzere aksesuar pudendal arter varlığı yaklaşık %25 hastada söz konusudur. Bu hastaların hemen hemen yarısında aksesuar pudendal arter (APA) prostatın hemen lateralinde seyrederken, diğer yarısında da levator ani kas lifleri arasında olup, prostat apeksi seviyesinde prostat ve derin dorsal ven kompleksine çok yaklaşmaktadır. Bu nedenle Retzius alanı hazırlanırken dahi preprostatik yağ yapıları disseke edilirken APA varlığına dikkat edilmeli ve varlığı durumunda nasıl bir anatomik varyasyon çiziyor buna göre cerrahinin bir sonraki adımları şekillenmelidir.

Prostat kapsülünün hemen lateralinde anterior vasküler yapılar ve onunda hemen inferiroundaki periprostatik ve levator fasciaları içinde sinir demetleri başlar. (Anatomik Fotoğraf Kaynak: Tewari A, BJU Int 2011)

3.
Sinir koruyucu yaklaşımın ilk adımı kesinlikle endopelvik fasciasının açılması ile başlar.
Önce ne yapmamak gerekir? : Endopelvik fascia boylu insize edilmemelidir !! Özellikle bu insizyon sırasında elektrik enerjisi yani koterizasyon kesin suretle kullanılmamalıdır.

Prostat ve pubo-vezikal ligament ortaya konulmalıdır. Endopelvik fascianın kalınlığı, pubo-vezikal ligament ile olan ilişkisi, pubo-vezikal ligament yapısının kalınlığı, derin dorsal ven kompleksinin yapısı ve farklı prostat büyüklüğü kesinlikle her hastada farklılık göstermektedir. Hel bir de hastaların 1/4’ünde APA varlığı da dikkate alınırsa, endopelvik fascianın açılması sadece sinir koruyucu yaklaşım için değil, kontinansın korunmasında bile çok önemlidir.

Prostat kapsülünün hemen lateralinde anterior vasküler yapılar ve onunda hemen inferiroundaki periprostatik ve levator fasciaları içinde sinir demetleri başlar. (Anatomik Fotoğraf Kaynak: Tewari A, BJU Int 2011)

Endopelvik fascia APA varlığı ve pubo-vezikal ligament yapısına göre olabildiğinde prostata yakın ve mümkünse ligamentin medialinden prostat ve ligament ve sonrada endopelvik fascia arasına girilerek, insizyon uygulanmadan, künt disseksiyon ile gerçekleştirilmelidir. Bazı noktalarda minimal insizyon ve sadece anterior yüzeyde noktasal koterizasyon uygulanabilir.

4.
Mesane boynu insizyonunda, prostat bazali ve mesane boynu ilişkisi insizyona başlamadan önce dikkatle değerlendirilmelidir.
Koter kullanımı nereye kadar? derin dorsal ven kompleksinden gelen venöz yapılar prostatın bazaline doğru yanlara açılmakta ve prostatın bazali ile mesane boynu arasında laterallere ilerlemektedir. ayrıca prostat superior pedikülünde önemli arteriyel yapılar yer alabilmektedir. Bu nedenle, mesane boynu insizyonunda koterizasyon sadece bu lateral vasküler yapıların ortasında direkt mesane boynu anterioruna inilirken kullanılmalıdır.

Prostat bazalindeki bu lateral vasküler yapılar nasıl kontrol edilmelidir?
a.
Eğer, bu vasküler yapıları mesane boynu liflerinden net şekilde disseke edebilmişsek, Hem-o-lok klipler kullanılarak bu vasküler yapıların proksimali kapatılabilir. Zira buradaki kliplerin mesane boynu-üretra anastomozuna migrasyonu söz konusu değildir.
b.
Eğer, bu vasküler yapıların disseksiyonu net yapılamıyor (prostatın aşırı lateral genişlemesi buna iyi bir örnektir) ise 2/0 Vicryl sutür ile sağ ve sol vasiküler yapılar tek tek dikişlerle kapatılmalı ve kesilmelidir.
Burada kesinlikle koter kullanılmamalıdır. Ne bilpolar, ne de unipolar elektrik enerjisi prostatın postero-lateralinde olduğu düşünülen damar-sinir demetine 1 ya da 2 cm’den fazla uzak değildir.

5.
Transperitoneal-Posterior yaklaşım uygulanıyor ise, retrovezikal yaklaşım olan ilk adımda sağ ve sol seminal veziküllerin disseksiyonunda, kesinlikle koter disseksiyonun hiçbir aşamasında kullanılmamalıdır. Ayrıca seminal veziküllerin lateral vasküler yapılardan disseksiyonuna yardım amacıyla seminal veziküller kesinlikle aşırı traksiyona alınmamalıdır. Aşırı traksiyon vasküler yapıların dallandıkları damarlar yoluyla beraberinde seyreden sinir demetlerine de ciddi gerilme hasarına yol açabilir!!
Seminal veziküllerin damarsal yapıları bu disseksiyon aşamasında tek tek, kalınlığına göre, ya 10 ya da 5 mm Hem-o-lok kliplerle proksimali kapatılarak soğuk şekilde insize edilmelidir.

Transperitoneal-Anterior ve Ekstraperitoenal yaklaşım uygulanıyor ise,
Mesane boynu posterioru insize edildikten sonra prostat posterior bazali eleve edilerek, Denonvillier’s anterior lifleri (diğer tabiiri ile prostato-vezikal kas lifleri) transvers insize edilir. Bu aşamada tam orta hatta kalınarak sağ ve sol vas deferenslerin arasından ilerlenir ve posterior Denonvillier’s fasciasına ulaşılır. Sağ ve sol vas deferens kapatılarak insize edilir ve seminal veziküllere ulaşılır.

İşte bu noktada seminal veziküller retrakte edilmemelidir. Mesane boynu ve prostat bazali yukarı ve aşağıya retrakte edilerek seminal vezikül ve damarları arasındaki plan disseke edilir ve damarlar tekrar kliplerle kontrole dilir. Bu aşamada titanyum klipler de kullanılabilir.

Kaynak: Prof. Dr. Tibet Erdoğru, robotik bilateral intrafascial sinir koruyucu robotik cerrahi

Organa sınırlı olduğu ve risk faktörü bulunmayan olgularda, seminal veziküllerin tepe noktaları, damar-sinir demetini, aşırı retraksiyona maruz bırakmamak için hasta üzerinde bırakılabilir. Bunun ne kanser kontrolünde, ne de negatif cerrahi sınır başarısında olumsuz etkisi yoktur.

Serbestlenen seminal veziküller, anteriora alınarak retrakte dilse de bu retraksiyon aşırı olmamalıdır. Asistan kontr-lateral sinir demetine doğru retraksiyonu daha çok tercih edilmelidir.

6.
Denonvillier’s fasciası minimal açılır ve prostat kapsülü ile periprostatik fascia arasından disseksiyon ile prostatın inferior vasküler yapıları tek tek disseke edildir ve damar-sinir demetinden dallandığı nokta üzerinden 5 mm ya da 10 mm Hemo-lok kliplerle kontrol edilir ve distali soğuk şekilde insize edilir.

Kaynak: Prof. Dr. Tibet Erdoğru, robotik bilateral intrafascial sinir koruyucu robotik cerrahi

Prostat kapsülü bu aşamada damar sinir demetinden posteriordan gelinerek disseke edilir ve endopelvik fasciasının açılışı sırasındaki anterior disseksiyon planı ile birleştirilir. Böylece damar sinir demeti komple şekilde prostattan laterale disseke edilmiş olur.

Eğer bu aşamada aksidental şekilde damarsal (arter ay da venöz) laserasyon söz konusu olursa, kama kontrolü kesinlikle koter ya da klip ile yapılmamalıdır !!! 5-0 Vicryl 13 mm iğne ile damarsal onarım damar-sinir demetinin ana gövdesi korunarak gerçekleştirilmelidir.

Eğer ufak bir venöz laserasyon söz konusu ilse ya bir müddet hafif kompresyon yapılmalı veya veziko-üretral modifiye Rocco posteiror rekonstrüksiyonun buraya anatomik kompresyonuna izin verilmelidir. Bu rekonstrüksiyon hemostazda yeterli olacaktır.

“İçeriden Dışarıya Doğru” yani prostat kaspülü yüzeyinden sinir demetine doğru
Damar Sinir Demeti Ağı’nın korunması en optimal korunma yöntemidir.

Mesaj:

Atermal, Traksiyonsuz ve Risk Analizi yapılmış şekilde İntrafascial Sinir Koruyucu yaklaşım Robotik cerrahİ’de uygulanmalıdır.

Robotik Cerrahi uygulamalarımızda gerçekleştirdiğimiz bu teknik,
Son dönemdeki (2005-2012) literatürdeki anatomik çalışmaların verilerinden
2004-2010 yılları arasındaki 400 vakalık Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve 2010 yılından bu yana 350 üzerindeki Robotik Radikal Prostatektomi cerrahi deneyimlerimizden
Laparoskopik sakral pleksus ve sakral kökler ile Pudendal sinir ve Alcock Kanal’ı cerrahisi deneyimlerimiz ile ortaya konulmaktadır.

 

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.