Mesane Kanseri

Konu Başlıkları

Mesane kanseri (idrar kesesi), mesanenin duvarını yapan dokularda kaynaklanan kötü huylu tümör (kanser) hücrelerinin oluşumudur.

Mesane (diğer adıyla idrar torbası, idrar kesesi), karının alt bölümünde yer alan ve içine idrarın biriktiği küresel bir organdır. Duvar yapısında düzensiz ve iç içe geçmiş elastik kas liflerinden oluşan mesane küçük bir balonu andırmakta olup, bu kas demetlerinin sayesinde idrarla doldukça genişler, idrarı boşalttığında ise ufalır. Böbreklerin, kanı temizleyerek vücuttan atılmak üzere yaptığı idrar, böbreklerden üreter adı verilen ince bir kanal yardımıyla mesaneye taşınır. İdrar mesaneden vücut dışına atılıncaya kadar depo edilir. Belirli bir miktara ulaşınca, insanda yaptığı “idrar yapma hissi” ile birlikte idrar mesaneden üretra adı verilen bir kanal vasıtasıyla dışarıya istemli bir şekilde atılır. (Altı çizili organlar Şekil-1’de görülmektedir)

Şekil-1: Böbrek, üreter ve mesane ile uretra denilen idrar kanallarının ilişkisi (erkek anatomosi)

Mesane Kanseri Görülme Sıklığı

Mesane kanseri tanısı alan olgulardaki istatistiksel verilerine göz atacak olursak,

A.B.D.’de NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) tarafından 2022 itibariyle yeni mesane kanseri teşhisi gerçekleşecek vaka sayısı 81.180 (bu sayı 2013 yılında 72.540 kişi idi) olarak düşünülmektedir. Bu sayısı A.B.D. de teşhis edilen kanserlerin %4.2’sini oluşturmaktadır.

2022 yılında mesane kanseri nedeniyle 17.100 hastanın yaşamını kaybedeceği düşünülmektedir (Bu sayısı 2013 yılında 15.210 kişi idi.)

Günümüzdeki verilere göre 2012-2018 yılları arasında mesane kanseri tanısı almış ve tedavi edilmiş (ya da edilmekte olan) hastalarda 5 yıllık göreceli (rölatif) yaşam olasılığı %77.1’dir.

Mesane kanseri prevalansı ise, 2019 yılı baz alındığında A.B.D.’de toplam 712.644 insan mesane kanseri tanısı ile hayatına devam etmektedir.

Teşhis sırasında vakaların %51’i yüzeysel mesane kanseri şeklindedir. %34’ü organa sınırlı (yani kas tabakasına sirayet etmiş ancak mesane dışına taşmamıştır. %7 vakası teşhis sırasında lenf bezlerinde de hastalık yayılımı varken, %5 hasta uzak yayılım (metastaz) ile teşhis edilmektedir.

5 yıllık yaşam olasılığı insitu kanserlerde %96 iken, lokalize kanserlerde %69.6, bölgesel hastalıkta %39, uzak metastaz olgularında ise maalesef %7.7’dir.

Mesane Kanserinin Tipleri Nelerdir?

Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Mesanede başlıca 3 kanser (kötü huylu malin tümör) tipi gelişebilir.

Değişici epitel hücreli karsinom (Üroepiteliyal karsinom): Bu kanser tipinde, kanser mesanenin iç yüzeyini döşeyen ve epitel hücresi denilen hücrelerden kaynaklanır. En sık görülen mesane kanseri tipidir. Mesane kanserlerinin %90 dan fazlası bu tip tümörlerdir. Mesane tek ve papiller şekilde olabileceği gibi mesanede yaygın ve saha solid karakterli de olabilir (Şekil-2).

Mesane kanseri türleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

Şekil-2: Mesane tümörü genelde resimde görüldüğü gibi papiller yapıdadır. Tek olabileceği gibi mesane içinde çok odaklı olarak de görülebilir.

Mesane Tümörü Nedir?

Skuamöz hücreli karsinom (Yassı epitel hücreli karsinom): Kanser, mesanenin uzun süre ile infeksiyon ve irritasyon ile karşı karşıya kalmasından sonra mesanede gelişen yassı epitel hücrelerinden (skuamöz hücrelerden) kaynaklanmaktadır. Mesane kanserlerinin yaklaşık %6-8’i bu tip kanserden oluşmaktadır.

Adenokarsinom: Bu kanser tipi, mesanedeki glandüler (sekretuar, salgı yapan) hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu, salgı yapan glandüler hücreler, mesane duvarı döşer ve mukus yapımını sağlar. Mesane kanserlerinin yaklaşık %2’si bu tip kanserlerdir.

Mesanede en sık görülen değişici epitel hücreli (üroepiteliyal) karsinomda, kanser mesanenin iç yüzeyini döşeyen epitel hücrelerinden kaynaklanır. Eğer mesanedeki kanser mesanenin iç yüzeyini örten hücrelerde sınırlı kalmış ve derindeki kas demetlerine ilerlememiş ise, buna yüzeyel mesane kanseri denilmektedir.

İnvaziv Mesane Kanseri Nedir?

Kanserin ilerlemesi genellikle bu epitel hücrelerinin altındaki kas tabakasına sirayet etmesi ile olmaktadır. Bu kas demetlerine sirayet eden kanser yapısı artık bu aşamadan sonra mesanenin dış çeperine ulaşır ve mesane etrafındaki yağ dokusuna yayılır. Buna artık invaziv mesane kanseri denilmektedir. Bunu lenf (akkan) yoluyla lenf bezlerine ve buradan da vücudun diğer kısımlarına kanserin yayılması izler.

Mesane kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörleri sigara içmek, cinsiyet ve diettir.

Herhangi bir hastalığın gelişim olasılığını artıran nedenlere risk faktörü adı verilir. 

Mesane kanserinin gelişim olasılığını arttıran risk faktörleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

  • Sigara kullanımı
  • Tekstil, boya ve lastik sanayisinde kimyasal maddelerle, korumasız bir şekilde, karşı karşıya kalmak
  • Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin aşırı tüketimi
  • İleri yaşta, erkek ve beyaz ırk
  • Özellikle idrar kesesini etkileyen parazitik idrar yolu infeksiyonları

Mesane Kanserinde Klinik Belirtiler Neler Olabilir?

Mesane kanserinde en sık karşımıza çıkan ilk belirti idrarın kanlı gelmesi ya da ağrılı idrar yapılmasıdır. Bu ve aşağıda belirtilen diğer belirtilerin nedeni mesane kanseri varlığı olabilir. Bu belirtileri diğer bazı hastalıklar da yapabilir. Bu nedenle bu tip belirtilerle karşılaşıldığında bir hekim ile görüşülmesi gerekir.

  • İdrarın kanlı gelmesi (hafif kırmızı bulanık ya da açık çay ya da et yıkantı suyu renginde olabilir)
  • Sık sık idrara çıkma isteği
  • Ağrılı, yanma hissi ile idrar yapma
  • Göbek altında, idrar kesesine uyan bölgede ağrı hissi

Mesane kanserinin tanısında kullanılabilecek tanısal yöntemler 

Mesane kanserinin belirtileri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mesane Kanseri Fizik Muayene

İdrar analizi (tam idrar tahlili)

İdrarın sitolojik değerlendirilmesi:Alınan idrar örneğinin mikroskop altında değerlendirilerek, anormal hücrelerin varlığının araştırılmasıdır.

İntravenöz pyelografi (İVP):

Damardan verilen ve böbreklerden atılan kontrast maddenin, böbrekteki idrar toplayıcı sistemini, üreter denilen idrar kanalını ve mesaneyi doldurarak değerlendirilmesidir. 

İnvaziv Mesane Kanseri Nedir?

İnvaziv mesane kanseri, idrar kesesindeki kanser hücrelerinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan mukoza (üroepitel yay ürotelyum) tabakası ve hemen bu tabakanın altındaki bağ dokusu tabakasını (lamina propria) aşarak, derindeki idrar kesesi kas tabakasına sirayet etmiş olmasına denir. Kanser, bu aşamadan sonra eğer tedavi edilmez ise, kas lifleri arasındaki ince damar ve lenf damarcıklarına da sirayet ederek, vücuda yayılma tehlikesi söz konusudur. İnvaziv mesane kanseri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
Şekil-3: İVP ile yapılan değerlendirmede mesane (idra torbası) içindeki tümör yapılarının görüntüsü (Kırmızı ok)

Mesane Kanseri Değerlendirmesi

Bilgisayarlı tomografi (BT): Damardan verilen kontrast maddeden önce ve sonrasında böbrek ve mesanenin kanser varlığı açısından detaylı değerlendirilmesi yanında ve etraf dokulara kanserin sirayet edip etmediğinin anlaşılması konusunda fikir verir (Şekil-4). Diğer yandan son dönemde hastalarımızın kanser açısından evrelendirmesinde PET-CT de kullanılmaktadır.

Şekil-4: Solda oldukça büyük ve mesane dış duvarındaki yağ dokusuna sirayet etmiş tümör yapısının BT görüntüsü. Sağda ise mesanede divertikül (keseciği) ve tümörün bu kesecikle olan ilgisinin BT görüntüsü.

Mesane Tümörü ve Oluşumu

Kırmızı ok: Mesane tümörü
Mesane tümörünün bilgisayarlı tomografisi 

Manyetik Görüntüleme: MRI görüntüleme yöntemlerinde mesane kanseri tanısında BT düşünüldüğünde ek bir avantaj söz konusu değildir. Ancak MRI görüntüleme tekniğinde yeni geliştirilen demir-oksid bağlamlı ve difüzyon MRI ile mesane kanserinin evrelemesinde özellikle lenf bezlerine yayılım var mı detaylı şekilde araştırılabilmektedir. (Şekil-6 ve Şekil-7)

 

Şekil-5: Mesane tümörünün bilgisayarlı tomografi ve PET-CT görüntüsü
Şekil-6: Mesanede yan duvarında dolum defektine neden olan kitle görüntüsü (kırmızı okla gösterilmektedir) ile mesane tümörünün MRI görüntüsü

Şekil-7: Mesane tümöründe lenf bezlerine yayılımı gösterebilen Diffüzyon-MRI incelemesinde “kırmızı oklar”la işaretlenen iliak atardamar ve toplardamar bölgelerdeki lenf bezlerinde aktivite tutulumu mesane kanser hücrelerinin lenf bezlerine sirayet etmiş olduğunu gösterebilmektedir.

Mesane Kanseri Değerlendirmesinde Sisteskopi 

Sistoskopi (Şekil-8): Işık ve optik sistemi olan bir uzun ince teleskop yardımıyla idrar kanalından girerek, idrar kanalını ve mesane içini direkt görerek değerlendirme işlemidir (Şekil-4). Kadınlarda bu işlem hiçbir anesteziyi gerektirmez iken, erkeklerde idrar kanalının içine verilen bir anestezik ile lokal (mevzi) anestezi altında rahatlıkla sistoskopi yapılır. Bu işlem sırasında tümör şüpheli olan alanlardan ufak biopsi alıma gereçleriyle de biopsi örneği alınabilmektedir. Bu biopsi örneklerinin patolojik olarak değerlendirilmesi kesin tanı koydurucudur. Ancak sistoskopik görüntüde de mesane tümörü hakkında değerli bilgi edinilir (Şekil-8) ve (Şekil-9)

Şekil-8: Sistoskop ile mesanenin içinin değerlendirilmesi (kadın hastada) mesane tümörünün değerlendirilmesi
Şekil-9: Sistoskopik olarak mesanede yer alan kanserli dokunun görüntüsü (üzüm salkımı gibi) mesane tümörünün görüntüsü

Mesane Kanserinin Evreleri

Yukarıda da sözü edildiği gibi kanser yüzeysel mi yoksa invaziv mi? Olması en önemli prognostik faktördür. Erken tanısı konulmuş mesane kanserlerinde uygun tedavi ile kür şansı çok yüksektir.

Kanserin mesanenin katmanlarına (mukoza ve kas katmanları) ya da vücudun diğer bölümlerine yayılma durumunun araştırılmasına “kanserin evrelemesi” denilmektedir. BU evreleme sonrasında hastalığın evresi hakkında bilgi edinilir. Kanser hastalığında evrenin bilinmesi, bundan sonraki tedavilerin planlanmasında önem taşımaktadır. Aşağıdaki tanı yöntemleri mesane kanserinin evrelendirmesinde kullanılır. Mesane kanseri evreleri hakkında ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Şekil-9: Sistoskopik olarak mesanede yer alan kanserli dokunun görüntüsü (üzüm salkımı gibi) mesane tümörünün görüntüsü

Mesanenin Tamamen Çıkarılması: Radikal Sistektomi Nedir?

Mesanenin tamamen çıkarılmasına Radikal Sistektomi denir ve tüm mesane ve yakındaki doku ve organlar cerrahi yöntem ile çıkarılır. Erkeklerde prostat, seminal veziküller, vas deferensin bir kısmı ve üretra da çıkarılabilir. Kadınlarda rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmı alınabilir. Ayrıca her ikisi için de pelvisteki lenf düğümleri çıkarılır. Bu genellikle kapsamlı bir şekilde yapılır, yani pelvisteki tüm lenf düğümleri ve hatta pelvisin hemen dışındaki bazıları alınır. Radikal sistektomi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mesane Kanseri ile ilgili bu konulara da bakabilirsiniz.

Sizden Gelenler

Mesane Kanseri Olanların Yorumları

H. Ylmaz
H. Ylmaz
Read More
Prof Dr. Tibet hocayla 6 sene önce mesane kanseri olmam münasebeti ile tanıştım robotik cerrahi ile çok başarılı bir ameliyat sonrası şu anda hayatıma eskisi gibi sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Babamın 8 ay önceki mesane kanserini de ( babam kalp yetmezliği olan 72 yaşında bir hasta) açık ameliyatla tedavi etti ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. İşini titizlikle yapan ve dalında üstün başarıları olan hocama tekrar tekrar teşekkür ederim.
S.Savruk
S.Savruk
Read More
2021 Kasım ayı itibariyle anneciğimize mesane kanseri teşhisi konulduktan ve de birçok doktorun olumsuz yorumlarından sonra tam ümidimizi kaybediyorken, bir çıkmazın içindeyken değerli Tibet hocamız bize umut oldu, ışık oldu. Dalında fazlasıyla profesyonel, sözünün eri, pozitif, hasta ve yakınlarına içten yaklaşımından dolayı çevremizdeki herkesi gönül rahatlığı ile yönlendiriyoruz. Anneciğimiz şu anda sağlığına şükürler olsun ki kavuştu ve en başta hocamıza hayran olan annemiz, eşinin sağlığına kavuşmasına mutlu olan babamız da dahil olmak üzere Tibet hocamızı minnetle, saygı ve sevgiyle her daim can ı gönülden anıyoruz. iyi ki Tibet hocamızla yollarımız kesişti. Yolunuz her zaman açık olsun Tibet Hoca 🙂 Savruk Aılesı (Sibel-Serap-Serpil)
Xeqani Isgenderov
Xeqani Isgenderov
Read More
Salam əziz dostlar, 22 sentyabr 2022 ci il tarixdə sağlamlığımda yaranmış vəziyyət ılə əlaqədər qardaş Türkiyədə Robotik Cerrahi Uzmanı professor -doktor sayın Tibet bəy Erdoğru məni əməliyyata götürdü. Onun əllərinə sağlıq, əməliyyatı hər zaman olduğu kimi çox böyük ustalıqla başa vurdu. Əməliyyatada mənim əziyyətimi çəkən Tibet bəy başda olmaqla bütün doktorlara, həmşirelərə ve xüsusilə Dilek xanıma təşəkkür edirəm. Əməliyyatdan 1 həftə sonra çalışmaqa başladım, heç bir problem yaşamadım.Hal-hazırda özümü gümrah hiss edirəm, her gün sportla məşğul oluram. Çox qürur hissi keçirirəm ki, Türk dünyasının Tibet bəy kimi doktoru var. Uroloji problemləri olanlara tövsiyyə edərdim ki, o böyük alimə müraciət etsinlər. Hörmətlə: Azərbaycandan Xaqani bəy.
M. Bay
M. Bay
Read More
Merhaba, 25 Aralık 2020 tarihinde mesane maling tümör teşhisi konulduktan sonra, daha ileri teşhis ve tedavi için, tedaviyi eksiksiz ve iyi bir şekilde yapabilecek doktor arayışına girdik, bazi doktorların, arkadaşların ve bizim araştırmalarımız sonucunda prof Dr.Tibet hocayla randevu alarak görüşmeye gittik götürdüğümuz raporları inceleyerek ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde tüm sorularımızı cevaplayarak bizi oldukça rahatlattı. Ameliyata karar verdık, robotik teknikle yapılacak olan ameliyatim gayet basarili geçti. Hocamızın her gün takibi bilgi vermesi ilgi ve alakası, memmuniyet vericiydi. Ayrıca belirtmem gereken personellerin özellikle sekreterlik görevini yapan dilek hanıma da yardımlarından ve ilgisinden dolayı cok teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrası ayrılırken tekrar Tibet hoca tarafından bilgilendirilmemiz , yapacaklarımız ve takiplerimiz hakkında bilgi aldıktan sonra halen diyalog içerisinde ve her türlü konuda kendilerine ulasabiliyor , ve yardimlarini alabiliyoruz.Hersey için teşekkürler hocam, yolunuz açık olsun.
Previous
Next

Hızlı Randevu